Nguồn điện

Công ty Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện chất lượng cao, ổn định cho Khu chế Xuất Tân Thuận.