Kho xây sẵn

Kho Thương Mại Nam

Kho Thương Mại Nam là trung tâm lưu trữ hàng hóa, cung cấp không gian lưu kho hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp thương mại.
Chi tiết

Kho Thương Mại Bắc

Kho Thương Mại Bắc là trung tâm lưu trữ hàng hóa, cung cấp không gian lưu kho hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp thương mại.
Chi tiết

Kho Công Nghiệp

Kho Công Nghiệp là trung tâm lưu trữ hàng hóa, cung cấp không gian lưu kho hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất.
Chi tiết

Kho Chế Xuất

Kho Chế Xuất là trung tâm lưu trữ hàng hóa, cung cấp không gian lưu kho hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp chế xuất
Chi tiết
Kho 1 tầng
Kho nhiều tầng
Kho ngoại quan