Nhà xưởng cho thuê

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn F.G.H

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn F.G.H cung cấp không gian sản xuất hiện đại, diện tích thuê linh hoạt từ 848 m2 đến 16.240 m2.
Chi tiết

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn E

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn E cung cấp không gian sản xuất hiện đại, diện tích thuê linh hoạt từ 1.489 m2 đến 18.466 m2.
Chi tiết

Nhà xưởng tiêu chuẩn C & D

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn C & D cung cấp không gian sản xuất hiện đại, diện tích thuê linh hoạt từ 900 m2 đến 3.000 m2.
Chi tiết

Nhà xưởng Tiêu Chuẩn A

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn A cung cấp không gian sản xuất hiện đại, diện tích thuê linh hoạt từ 700 m2 đến 3.000 m2.
Chi tiết

Nhà xưởng Tiêu Chuẩn B

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn B cung cấp không gian sản xuất hiện đại, diện tích thuê linh hoạt từ 700 m2 đến 3.000 m2.
Chi tiết

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn đường 14

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn đường 14 cung cấp không gian sản xuất hiện đại, diện tích thuê linh hoạt từ 1.000m2 đến 2.000m2.
Chi tiết

Nhà xưởng Tiêu Chuẩn đường 15

Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn đường 15 cung cấp không gian sản xuất hiện đại, diện tích thuê linh hoạt từ 350 m2 đến 3.360 m2.
Chi tiết
Xưởng Tiêu Chuẩn C & D
Xưởng Tiêu Chuẩn B
Xưởng Tiêu Chuẩn A
Xưởng Tiêu Chuẩn đường 14
Xưởng Tiêu Chuẩn đường 15